شورای دانش آموزی 94 - 93  

 

"هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت نیست"
                                                         رسول اکرم (ص)         اعضای شورای دانش آموزی سال تحصیلی 94 - 93

(رئیس ستاد ، مسئول انتخابات) : محسن شریف کاظمی 
(نایب رئیس) : محمد باغیانی

( رئیس صندوق ) : اکبر ایرانی فرد
( منشی ) : متین شریفی 
( منشی ) : محمد رضا رحیمی 
( ناظر ) : حسن عطایی