نمونه سوالات هماهنگ استانی پایه سوم راهنمایی - خرداد 88  آمادگی دفاعی (برگه1)

املاء فارسی (برگه1)

انشاء و نگارش (برگه1)

تاریخ (برگه1 - برگه2)

تعلیمات اجتماعی (برگه1 - برگه2)

تعلیمات دینی (برگه1)

جغرافیا (نوبت صبح:برگه1 - برگه2   نوبت عصر: برگه1 - برگه2)

حرفه و فن (برگه1 - برگه2)

ریاضی (برگه1برگه2 - برگه3 - برگه4)

زبان انگلیسی (برگه1برگه2 - برگه3)

عربی(برگه1 - برگه2)

علوم تجربی (برگه1 - برگه2 - برگه3)

قرآن (برگه1)