بانک سوالات نوبت دوم خرداد ماه 1395  
 

امتحانات نوبت اول دی ماه 1395

 

 

 

 

 

 

امتحانات نوبت دوم خردادماه 1395

متوسّطه ی اوّل ( هفتم، هشتم، نهم )

پایۀ هفتم 
 
   قرآن                                           سوال و پاسخ نامه 
عربی                                                      پاسخ نامه
ریاضی                                                    پاسخ نامه
مطالعات اجتماعی                                   پاسخ نامه
املای فارسی                                                        
زبان انگلیسی                                          پاسخ نامه
مهارت های نوشتاری                               پاسخ نامه
پیام های آسمانی                                      پاسخ نامه
علوم تجربی                                             پاسخ نامه   
 
 
پایۀ هشتم
  
  قرآن                                          سوال و پاسخ نامه
عربی                                                      پاسخ نامه
ریاضی                                                    پاسخ نامه
مطالعات اجتماعی                                   پاسخ نامه
املای فارسی                                                         
زبان انگلیسی                                          پاسخ نامه
مهارت های نوشتاری                               پاسخ نامه
پیام های آسمانی                                      پاسخ نامه
علوم تجربی                                             پاسخ نامه  
  
 
پایۀ نهم
 
قرآن                                                      سوال و پاسخ نامه
عربی                                                      سوال و پاسخ نامه
ریاضی                                                    سوال و پاسخ نامه
مطالعات اجتماعی                                   سوال و پاسخ نامه
املای فارسی                                           سوال و پاسخ نامه
آمادگی دفاعی                                        سوال و پاسخ نامه
زبان انگلیسی                                          سوال و پاسخ نامه
مهارت های نوشتاری                               سوال و پاسخ نامه
پیام های آسمانی                                      سوال و پاسخ نامه
علوم تجربی                                            سوال و پاسخ نامه
 
 
 
   
 
     
 
میان نوبت دوم  
 
 
نمونه سوالات میان نوبت دوم - اردیبهشت ماه 1395
 
دریافت فایل سوالات میان نوبت دوم پایه هفتم ( املا ، زبان، عربی، ریاضی، مطالعات )
دریافت فایل سوالات میان نوبت دوم پایه هشتم ( املا ، زبان، عربی، ریاضی، مطالعات )
دریافت فایل سوالات میان نوبت دوم پایه نهم ( املا ، زبان، عربی، ریاضی، مطالعات )
 
 
 
 
 
 
     
 
بانک سوال نوبت اوّل دی ماه 94  
 

امتحانات نوبت اوّل دی‌ماه 1394

متوسّطه ی اوّل ( هفتم، هشتم، نهم )

پایه ی هفتم 
پیام های آسمان                             پاسخ نامه
قرآن                                         پاسخ نامه 
املای فارسی                                 پاسخ نامه 
ریاضی                                        پاسخ نامه
مطالعات اجتماعی                          پاسخ نامه
عربی                                         پاسخ نامه
علوم تجربی                                 پاسخ نامه
زبان انگلیسی                               پاسخ نامه
انشا و نگارش                               پاسخ نامه
 
 
پایه ی هشتم
پیام های آسمان                             پاسخ نامه
قرآن                                         پاسخ نامه 
املای فارسی                                 پاسخ نامه 
ریاضی                                        پاسخ نامه
مطالعات اجتماعی                          پاسخ نامه
عربی                                         پاسخ نامه
علوم تجربی                                پاسخ نامه
زبان انگلیسی                              پاسخ نامه
انشا و نگارش                               پاسخ نامه
 
 
پایه ی نهم
پیام های آسمان                             پاسخ نامه
قرآن                                         پاسخ نامه 
املای فارسی                                 پاسخ نامه 
ریاضی                                       پاسخ نامه
مطالعات اجتماعی                          پاسخ نامه
عربی                                         پاسخ نامه
علوم تجربی                                پاسخ نامه
زبان انگلیسی                               پاسخ نامه
انشا و نگارش                               پاسخ نامه
آمادگی دفاعی                              پاسخ نامه
 
     
 
نیک‌ آزمون‌های مهر 1395  
     
 
اسفند ماه  
     
 
بهمن ماه  
     
 
آذر ماه 94  
     
 
بانک سوالات 94 - 95