پایه هشتم
پایه هفتم

 

نوبت اول دی ماه  93- 94  ( هفتم )

فارسی                                                پاسخنامه

مهارت های نوشتاری                         پاسخنامه

مطالعات اجتماعی                                پاسخنامه

علوم تجربی                                        پاسخنامه

عربی                                                  پاسخنامه

پیام های آسمان                                  پاسخنامه

ریاضی                                                 پاسخنامه

زبان انگلیسی                                      پاسخنامه

قرآن                                                 پاسخنامه

 

 

 

پایه هشتم

 

 نوبت اول دی ماه  93-94 ( هشتم )

فارسی                                                پاسخنامه

مهارت های نوشتاری                         پاسخنامه

مطالعات اجتماعی                                پاسخنامه

علوم تجربی                                      پاسخنامه

عربی                                                  پاسخنامه

پیام های آسمان                                  پاسخنامه

ریاضی                                                 پاسخنامه

زبان انگلیسی                                       پاسخنامه

قرآن                                                 پاسخنامه

 

 

 

پایه هفتم
خرداد ماه 93 - 94 ؛ هفتم

 

نوبت دوم خرداد  ماه  93- 94  ( هفتم )

فارسی و املا                                     پاسخ نامه

مطالعات اجتماعی                                    پاسخ نامه

علوم تجربی                                             پاسخ نامه

عربی                                                         پاسخ نامه

پیام های آسمان                                        پاسخ نامه

ریاضی                                                     پاسخ نامه

زبان انگلیسی                                           پاسخ نامه

قرآن                                                      پاسخ نامه

 

 

 

خرداد ماه 93 - 94 ؛ هفتم

 

نوبت دوم خرداد  ماه  93- 94  ( هفتم )

فارسی و املا                                     پاسخ نامه

مطالعات اجتماعی                                    پاسخ نامه

علوم تجربی                                             پاسخ نامه

عربی                                                         پاسخ نامه

پیام های آسمان                                        پاسخ نامه

ریاضی                                                     پاسخ نامه

زبان انگلیسی                                           پاسخ نامه

قرآن                                                      پاسخ نامه

 

 

 

خرداد ماه 93 - 94 ؛ هشتم

 

 نوبت دوم خرداد ماه  93-94 ( هشتم )

فارسی و املا                                          پاسخ نامه

مطالعات اجتماعی                                  پاسخ نامه

علوم تجربی                                          پاسخ نامه

عربی                                                      پاسخ نامه

پیام های آسمان                                     پاسخ نامه

ریاضی                                                   پاسخ نامه

زبان انگلیسی                                       پاسخ نامه

قرآن                                                    پاسخ نامه