درج مطلب  
 
 

گزارش‌های روزانه

 
 
گــزارش‌هـــای روزانـــــــه
سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷
     همــــــــۀ پایـــــه‌ها     
 
 
 
 
 
گزارش روزانۀ همۀ پایه‌ها (نوبت اوّل)
 
 
 

مهرماه هزار و سیصد و نود و شش

شنبه

۱ مهر ۱۳۹۶

دریافت

8 مهر ۱۳۹۶

---

15 مهر ۱۳۹۶

دریافت

22 مهر ۱۳۹۶

دریافت

29 مهر ۱۳۹۶

دریافت

یک­‌شنبه

2 مهر ۱۳۹۶

دریافت

9 مهر ۱۳۹۶

---

16 مهر ۱۳۹۶

دریافت

23 مهر ۱۳۹۶

دریافت

30 مهر ۱۳۹۶

دریافت

دوشنبه

3 مهر ۱۳۹۶

دریافت

10 مهر ۱۳۹۶

دریافت

17 مهر ۱۳۹۶

دریافت

24 مهر ۱۳۹۶

دریافت

 

 

سه‌­شنبه

4 مهر ۱۳۹۶

دریافت

11 مهر ۱۳۹۶

دریافت

18 مهر ۱۳۹۶

دریافت

25 مهر ۱۳۹۶

دریافت

 

 

چهارشنبه

5 مهر ۱۳۹۶

دریافت

12 مهر ۱۳۹۶

دریافت

19 مهر ۱۳۹۶

دریافت

26 مهر ۱۳۹۶

دریافت

 

 

پنج‌­شنبه

6 مهر ۱۳۹۶

---

13 مهر ۱۳۹۶

---

20 مهر ۱۳۹۶

---

27 مهر ۱۳۹۶

---

 

 

 
 
 
 

 آبان‌ماه هزار و سیصد و نود و شش

شنبه

 

 

۶ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۱۳ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۲۰ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دریافت

یک‌­شنبه

 

 

۷ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۱۴ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۲۸ آبان ۱۳۹۷

---

دوشنبه

۱ آبان ۱۳۹۶

دریافت

۸ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۱۵ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۲۲ آبان ۱۳۹۷

---

۲۹ آبان ۱۳۹۷

دریافت

سه­‌شنبه

۲ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۹ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۱۶ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۲۳ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۳۰ آبان ۱۳۹۷

دریافت

چهارشنبه

۳ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۱۰ آبان ۱۳۹۷

دریافت

۱۷ آبان ۱۳۹۷

---

۲۴ آبان ۱۳۹۷

دریافت

 

 

پنج‌­شنبه

۴ آبان ۱۳۹۷

---

۱۱ آبان ۱۳۹۷

---

۱۸ آبان ۱۳۹۷

---

۲۵ آبان ۱۳۹۷

---

 
 
 
 

آذرماه هزار و سیصد و نود و شش

شنبه

 

 

۴ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۱۱ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۱۸ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۲۵ آذر ۱۳۹۶

دریافت

یک‌­شنبه

 

 

۵ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۱۲ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۱۹ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۲۶ آذر ۱۳۹۶

دریافت

دوشنبه

 

 

۶ آذر ۱۳۹۶

---

۱۳ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۲۰ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۲۷ آذر ۱۳۹۶

دریافت

سه­‌شنبه

 

 

۷ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۱۴ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۲۱ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۲۸ آذر ۱۳۹۶

دریافت

چهارشنبه

۱ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۸ آذر ۱۳۹۶

دریافت

۱۵ آذر ۱۳۹۶

---

۲۲ آذر ۱۳۹۶

---

۲۹ آذر ۱۳۹۶

دریافت

پنج‌­شنبه

۲ آذر ۱۳۹۶

---

۹ آذر ۱۳۹۶

---

۱۶ آذر ۱۳۹۶

---

۲۳ آذر ۱۳۹۶

---

۳۰ آذر ۱۳۹۶

---

     
               

دی ماه هزاروسیصدونودوشش

شنبه

۲ دی 139۶

---

۹ دی 139۶

دریافت

۱۶ دی 139۶

---

۲۳ دی 139۶

---

۳۰ دی 139۶

---

یک‌­شنبه

۳ دی 139۶

دریافت

۱۰ دی 139۶

دریافت

۱۷ دی 139۶

---

۲۴ دی 139۶

---

 

 

دوشنبه

۴ دی 139۶

دریافت

۱۱ دی 139۶

دریافت

۱۸ دی 139۶

---

۲۵ دی 139۶

---

 

 

سه­‌شنبه

۵ دی 139۶

دریافت

۱۲ دی 139۶

دریافت

۱۹ دی 139۶

---

۲۶ دی 139۶

---

 

 

چهارشنبه

۶ دی 139۶

دریافت

۱۳ دی 139۶

---

۲۰ دی 139۶

---

۲۷ دی 139۶

---

 

 

پنج‌­شنبه

۷ دی 139۶

---

۱۴ دی 139۶

---

۲۱ دی 139۶

---

۲۸ دی 139۶

---

 

 

 
 
بهمن ماه هزاروسیصدونودوشش

شنبه

 

---

7 بهمن 139۶

14 بهمن 1396

21 بهمن 1396

28 بهمن 1396

یک­‌شنبه

۱ بهمن ۱۳۹۶

8 بهمن 139۶

---

15 بهمن 1396

22 بهمن 1396

---

29 بهمن 1396

---

دوشنبه

2 بهمن ۱۳۹۶

9 بهمن 139۶

---

 

16 بهمن 1396

23 بهمن 1396

30 بهمن 1396

---

سه‌­شنبه

3 بهمن ۱۳۹۶

10 بهمن 139۶

---

17 بهمن 1396

24 بهمن 1396

 

 

چهارشنبه

4 بهمن ۱۳۹۶

---

11 بهمن 1396

---

18 بهمن 1396

---
 

25 بهمن 1396

 

 

پنج‌­شنبه

5 بهمن ۱۳۹۶

---

12 بهمن 1396

---

19 بهمن 1396

---

26 بهمن 1396

---

 

 

  
 
   
 
 

  اسفند ماه هزاروسیصدونودوشش

شنبه

 

---

۵ اسفند 139۶

---

1۲ اسفند 1396

---

91  اسفند 1396

---

62  اسفند 1396

---

یک­‌شنبه

---

---

۶ اسفند 139۶

---

13  اسفند 1396

---

02  اسفند 1396

---

27  اسفند 1396

---

دوشنبه

---

---

۷ اسفند 139۶

---

41  اسفند 1396

---

12  اسفند 1396

---

28  اسفند 1396

---

سه‌­شنبه

۱ اسفند ۱۳۹۶

---

۸ اسفند 139۶

---

51  اسفند 1396

---

22  اسفند 1396

---

۲۹  اسفند ۱۳۹۶ 

--- 

چهارشنبه

۲ اسفند ۱۳۹۶

---

۹ اسفند 1396

---

16  اسفند 1396

---

23  اسفند 1396

---

 

 ---

پنج‌­شنبه

۳ اسفند ۱۳۹۶

---

۱۰ اسفند 1396

---

71  اسفند 1396

---

24  اسفند 1396

---

 

 ---