مقررات انضباطی  

زدانش توان گیر با نیک نام                           که از نام نیک است هستی به کام


مابرتری کار خود را در عمل ثابت می کنیم و این نام نیک است که می ماند .


مقررات انضباطی

ماده 68:

دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین سلامی ومقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آن ها به شرح زیر است.

1- رعایت شعائر دینی .

2- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر ، معاون ، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.

3- سعی شایسته در تحصیل ، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی .

4- حضور بموقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر.

5- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوط در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه.

6- استفاده از لباس ، کفش ، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئون دانش- آموزی برای پسران.

7- مراقبت از وسایل  شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال  و تجهیزات و ساختمان مدرسه .

8- رعایت حسن اخلاق و رفتار و همکاری با سایر دانش آموزان.

9- حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمامی مدتی که مدرسه رسماً دایر است.

10-  هرگونه خرید و فروش در مدرسه توسط دانش آموزان گرامی ممنوع می باشد.


ماده 70:

غیبت غیرموجه و تأخیر در ورود دانش آموز در دفتر انظباطی ثبت و موجب کسر نمره انظباطی می شود و در صورت تأخیر ورود مکرّر و غیبت بیش از حد ، مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم منتقی را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نماید.


برای دریافت فایل اصلی متن فوق ( جهت مشاهده و چاپ ) اینجا کلیک کنید.