پوشش دانش آموزان  

زدانش توان گیر با نیک نام                           که از نام نیک است هستی به کام

مابرتری کار خود را در عمل ثابت می کنیم و این نام نیک است که می ماند .


پوشش و لباس دانش آموزان

ماده 64:

 لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت و رنگ ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه باشد.

ماده 65:

دانش آموزان باید علاوه بر استفاده ازپوشش مناسب در مدرسه، در آمدو رفت به مدرسه نیز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هرگونه تصویر و نوشته استفاده کنند.

ماده 66:

 لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش ، نشان  وقار و عفاف آنان است، شکل و دوخت آنان باید با شئون اسلامی متناسب باشد.


برای دریافت فایل اصلی متن فوق ( جهت مشاهده و چاپ ) اینجا کلیک کنید.